Arhitektura

Arhitektura je nauka i umjetnost projektovanja i oblikovanja unutrašnjeg prostora (enterijera) i spoljašnjeg prostora (eksterijera), gdje se na prvo mjesto stavljaju potrebe korisnika za zadati arhitektonski prostor, što nas dovodi do projektnog zadatka. Projektni zadatak se izrađuje nakon razgovora sa investitorom i zajedno sa skicama i lokacijskim uslovima omogućava kreiranje idejnog rješenja koje je ključna faza u projektovanju i osnova za dalji razvoj projekta. Lokacijski uslovi nam pomažu da sve što projektujemo bude smješteno u konkretan prostorni okvir, gdje arhitekte u skladu sa propisima, željama investitora kreiraju arhitektonski objekat/arhitektonski prostor sa težnjom da maksimalno iskoriste prirodni potencijal prostora tako da zadovolje sve ekološke, tehnološke, konstruktivne, ekonomske kao i estetske aspekte. Idejno rješenje predstavlja sintezu koncepta i projektnog programa u najpovoljniju varijantu od mogućih. Nakon toga slijedi dalja razrada u glavni projekat. Arhitekte pored izrade idejnog rješenja i glavnog, kreiraju 3D vizuelizaciju kako bi na taj nacin priblizili rjesenja investitoru. Bilo da se radi o renderima eksterijera ili enterijera ili o animacijama nudimo kvalitet na visokom nivou.
Izrada tehničke dokumentacije iz oblasti arhitekture obuhvata:

  • Idejni projekat
  • Glavni projekat
  • Renderi enterijera I eksterijera
Arhitektura