Visokogradnja

U saradnji sa arhitektama, elektro i mašinskim inženjerima i na osnovu njihovih nacrta izrađujemo projekte konstrukcija, nacrte i proračune koji su dalja osnova za izradu glavnih projekata i projekata za izvođenje stambenih, poslovnih i infrastrukturnih objekata. Koristeći Arhitektonski projekat i Projekat konstrukcije, nacrte ostalih učesnika na projektu, komentare i ostale relevantne informacije vezane za svaki pojedinačni projekat kreiramo planove armiranja i 3D modele armature i oplate za grede, stubove, ploče i zidove livene na licu mjesta (monolitne konstrukcije) i prefabrikovane elemente. Pored već postojećih usluga, ovo čini čitav paket usluga pri izradi tehničke dokumentacije u građevinskoj industriji. Izrada detalja čeličnih konstrukcija se izvodi u bliskoj saradnji sa arhitektama i projektantima konstrukcije i na osnovu njihovih nacrta se izrađuju detaljni planovi, crteži i druga dokumentacija za izvođače radova, proizvođače čelične konstrukcije i montere.

Tehnicka dokumentacija iz oblasti visokogradnje obuhvata:

  • Izrada projekta konstrukcija
  • Izrada planova armature i 3D modela
  • Izrada planova oplate
  • Izrada radionickih crteza celicnih konstrukcija
building